top of page

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Muvo ROOX”

Podczas wydarzenia „Babyexpo – Śląskie Targi Dziecięce”

Z DNIA  20.05.2022r.

 

§ 1

DEFINICJE

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”–  XLAND Paweł Rerych Sp. K. z siedzibą w Żorach przy ul. Malinowa 1, 44-240 Żory wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000846443 , NIP: 6511736840, REGON: 38631545700000

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu  pt. „Wygraj Muvo ROOX” wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, a w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – Konkurs pt. „Wygraj Muvo ROOX” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Uczestnik”– użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 3 Regulaminu.

5. „Komisja Konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń.

6. „Laureat” – Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i którego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję konkursową zgodnie z zasadami zawartymi w §5 i §6 niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator przeprowadza Konkurs podczas wydarzenia Babyexpo Śląskie Targi Dziecięce w dniach 17-18 czerwca 2022 oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem      www.babyexpo.com.pl

2. Fundatorem Nagrody, o której mowa w § 4 jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. 

5. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs zostanie zrealizowany na stronie www.babyexpo.com.pl oraz podczas wydarzenia Babyexpo Śląskie Targi Dziecięce w dniach 17-18 czerwca 2022

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez zgłoszenie się przy użyciu formularza konkursowego przez uprawnionego Uczestnika na stronie https://www.babyexpo.com.pl/rejestracja-muuvo-roox

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują przedstawiciele  Organizatora.

 

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Poprzez udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, pełnoletnią , posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć wspólnicy, pracownicy lub współpracownicy Organizatora, ani spokrewnieni lub spowinowaceni do trzeciego stopnia ze wspólnikami, pracownikami lub współpracownikami Organizatora.

 

§ 4

NAGRODA

1. Nagrodę otrzyma osoba, która w ocenie Komisji Konkursowej najlepiej zrealizuje Zadanie Konkursowe opisane w § 6 Regulaminu i zostanie wybrana przez Komisję Konkursową jako zwycięzca (dalej: „Laureat”).

2. W Konkursie przyznana zostanie nagroda rzeczowa wraz ze świadczeniem pieniężnym dla Uczestnika, który zostanie ogłoszony Laureatem w trybie §4 pkt 6 Regulaminu  (dalej: „Nagrody”). Nagrodą w konkursie jest :

a) Muvo ROOX - lekki wózek spacerowy w kolorze Moody Blue i świadczenie pieniężne:

• wartość nagrody rzeczowej 1199 zł (słownie: tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100),

• wartość świadczenia pieniężnego 133 zł (słownie: sto trzydzieści trzy 00/100),

• wartość łączna nagrody – 1332,00 zł (słownie: tysiąc trzysta trzydzieści dwa 00/100);

3. Nagroda będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:

a) Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 4 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od każdego Laureata Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W efekcie Laureat otrzyma jedynie rzeczową część Nagrody, zaś kwota podatku zostanie pobrana odpowiednio ze wskazanego w pkt. 2 lit. a) świadczenia pieniężnego.

 5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na podany w formularzu rejestracji adres e-mail w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora na podany podczas rejestracji adres e-mail. 

7. Warunkiem otrzymania przez Laureata Nagrody jest przesłanie do Organizatora, w ciągu 48 godzin od momentu wysłania do Laureata wiadomości o przyznaniu nagrody, niezbędnych danych (na e-mail podany przez Organizatora w treści wiadomości). Niezbędne dane do realizacji wydania Nagrody to:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania (dla celów podatkowych)

c) adres korespondencyjny  (na potrzeby doręczenia nagrody);

d) numer telefonu;

e) adres mailowy;

f) numer PESEL (dla celów podatkowych);

g) określenie Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń Laureata (dla celów podatkowych).

8. Wysyłka Nagród odbędzie się w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej – na adres wskazany przez Laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Poczty Polskiej oraz innych podmiotów świadczących usługi kurierskie.

9. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania jej innemu Uczestnikowi, lub o zadecydowaniu o nieprzyznaniu danej Nagrody. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

10. Brak przekazania przez Laureata Organizatorowi danych, o której mowa w pkt. 7, bądź przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureat spełnia warunki określone w Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Laureata złożenia określonych oświadczeń , podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, może skutkować wykluczeniem danej osoby z Konkursu, i uprawniać będzie Organizatora do odmowy przyznania nagrody bez prawa do  jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.

 

§ 5

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs złożony jest z jednego etapu i trwa od godziny 10:00 dnia 20.05.2022 do godziny 00:00 dnia 19.06.2022 bez możliwości przedłużenia.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Organizatora oraz odpowiedź na pytanie otwarte dostępne w formie papierowej w dniu wydarzenia 17-18.06.2022. Wypełniona kartę zgłoszeniową należy pozostawić w specjalnie oznaczonej do tego urnie w miejscu gdzie odbywa się wydarzenie XLAND Paweł Rerych Sp. K. ul. Malinowa 1 44-240 Żory.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez naruszanie zasad niniejszego Regulaminu.

5. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji w formularzu konkursowym Organizatora.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz realizacja Zadania Konkursowego opisanego w  §6 Regulaminu.

 

§ 6

ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zarejestrowanie się w formularzu konkursowym Organizatora. Do zgłoszenia wymagane jest podanie następujących danych:

  1. Imię

  2. Nazwisko

  3. Adres e-mail

  4. Zaakceptowanie zgody RODO

W dniach wydarzenia 17-18.06 należy pobrać kartę konkursową z siedziby organizatora XLAND Paweł Rerych Sp. K. ul. Malinowa 1 44-240 Żory wypełnić wymagane pola oraz wpisać odpowiedź na pytanie otwarte.

2. Jeden Uczestnik może wysłać jedną odpowiedź na Zadanie konkursowe.

3. Uczestnikowi zabrania się podejmowania w związku z uczestnictwem w Konkursie działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. W szczególności w treści odpowiedzi na Zadanie konkursowe Uczestnik nie może zamieszczać:

a) materiałów i symboli sprzecznych z prawem,

b) materiałów i symboli naruszających prawa osób trzecich lub Organizatora, zwłaszcza naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich lub Organizatora,

c) wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe oraz treści naruszających dobre obyczaje,

d) materiałów i treści obscenicznych lub pornograficznych,

e) materiałów i symboli propagujących przemoc lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,

f) treści naruszających zasady etykiety,

g) danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest przesłanie odpowiedzi na Zadanie konkursowe z użyciem cudzego imienia i nazwiska w celu podszywania się pod konkretną osobę,

h) materiałów, z których korzystanie przez Organizatora może utrudnić lub uniemożliwić pracę innych programów wykorzystywanych przez Organizatora, zwłaszcza materiałów zawierających wirusy komputerowe.

4. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie, zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji  i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia Laureatów,  Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:

a) Paweł Rerych,

b) Katarzyna Kozak,

d) Alicja Perzyńska,

6. Komisja Konkursowa  nagrodzi najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne rozwiązania Zadania konkursowego, najtrafniej i najadekwatniej realizujące tematykę Konkursu.

7. Spośród komentarzy Komisja Konkursowa wyłoni Laureata, wskazując cechy decydujące o wyborze i decydując także o rozdysponowaniu Nagrody.

8. O Laureacie Organizator poinformuje Laureata w wiadomości e-mail wysłanej na podany podczas rejestracji adres mailowy.

 

§ 7

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony.

 

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu jest Organizator, czyli XLAND Paweł Rerych Sp. K. z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Malinowej 1

3. Do Konkursu ma wprost zastosowanie Polityka Prywatności Xland, którą możesz znaleźć pod tym linkiem https://www.babyexpo.com.pl/polityka-prywatno%C5%9Bci

4. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:

a) w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu przyjmowania Zadań Konkursowych, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, jakim jest wykonanie przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu Cywilnego (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

a) w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) w celu prowadzenia działań promocyjnych na rzecz marki Organizatora tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę o której mowa w ust. 5 lit. d) powyżej, czyli zgodę na publikację swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska i wizerunku, publicznie udostępnionych przez Uczestnika na portalu Facebook, w przypadku zdobycia Nagrody.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Zwycięzca proszony jest o podanie danych kontaktowych i adresowych w celu wysłania Nagrody. Niepodanie danych skutkować będzie zrzeczeniem się Nagrody.

7. Odbiorcami danych są lub mogą być: podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe w celu dostarczenia Nagrody, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, Urzędy Skarbowe w celu rozliczenia podatku od Nagród.

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów następujących przez następujące okresy:

a) w przypadku, w którym dany Uczestnik został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane te oraz dane Laureatów zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

b) w przypadku, w którym Uczestnik nie został nagrodzony w Konkursie – dane osobowe Uczestników są przechowywane do dnia zakończenia Konkursu;

c) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:

• jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej Organizatora i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

• jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Nagrody – dane przechowywane są przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestnika;

d) w przypadku obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia swoich praw – przez okres aż do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestnika lub Organizatora.

e) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Uczestnika - do momentu wycofania przez niego udzielonej zgody.

9. Uczestnik posiada w stosownych przypadkach, określonych w przepisach art. 15-23 RODO: prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych; w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Uczestnika - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody.

10. W przypadku woli zrealizowania, któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy skontaktować się z Organizatorem mailem na adres a.perzynska@ewozku.eu lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

11. Dane osobowe nie będą przez Organizatora przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.  

12. Dane nie będą przez Organizatora przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Uczestnictwo w Konkursie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymanych danych osobowych.

 

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

 

1.  Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności wykorzystywanie przez Uczestników utworów autorstwa osób trzecich.

2. Uczestnicy, co do których Organizator powziął wiadomość, iż nie są autorami lub nie mają praw do odpowiedzi na Zadanie konkursowe, podlegają wykluczeniu z Konkursu.

3. W przypadku gdy odpowiedź na Zadanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą wydania nagrody Laureatowi, oraz w zamian za nią, całość przysługujących Laureatowi majątkowych praw autorskich do nagrodzonej odpowiedzi na Zadanie konkursowe oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, przechodzi na Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać oraz rozporządzać utworem – nagrodzoną odpowiedzią, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie rozpowszechniania utworu, w całości lub w części, w sposób inny niż określony w pkt a – zamieszczanie na stronach internetowych, publikowanie w materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet.

 

 

§ 10

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu .

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Muvo ROOX”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2022r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń konkursowych (mniej niż [3]).

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z ważnych powodów z zastrzeżeniem, iż wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu pozostaną bez wpływu na prawa Uczestników Konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dniem wejścia w życie tych zmian. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.babyexpo.com.pl

6. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych i informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.babyexpo.com.pl

bottom of page